3/2020 (III.17) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzatának

3/2020 (III.17) 

r e n d e l e t e

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló

11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §.

(1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletének helyébe az alábbi melléklet lép:

„2. melléklet:

  1. Az önkormányzat által ellátott önkormányzati feladatok kormányzati funkció szerinti besorolása:
Kormányzati funkció szerinti besorolása az  
Száma Neve
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
042320 Vadgazdálkodás
045120 Út, autópálya építése

-69-

 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés  
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás  
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek  
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés  
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  
104042 Család – és gyermekjóléti szolgáltatások
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás

  1. §

(1)A  rendelet 2020. március 17-én lép hatályba.

 

Tiborszállás, 2020. március 16.

 

Tulbura Gábor  sk.                                                       Tóthné dr Nagy Anita sk.

polgármester                                                                          jegyző

Kategória: 2020 év rendeletei | A közvetlen link.