1/2020(I.28) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 2/2015 (II.11). számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2020(I.28)  

önkormányzati rendelete

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

2/2015 (II.11). számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege 5000 Ft.” ”

2. §

A rendelet 2020. január 28 napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő – még jogerősen el nem bírált – ügyekben is alkalmazni kell.

Tiborszállás, 2020. január 27.

Tulbura Gábor sk.                                                            Tóthné Dr Nagy Anita sk.

polgármester                                                                                    jegyző

Kategória: 2020 év rendeletei | A közvetlen link.