9/2019. (X. 22) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzatának

9/2019. (X. 22) 

r e n d e l e t e

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló

11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

(1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §. (3) bekezdés c) pontját hatályon kívül helyezi.

2.§.

(1) A Rendelet 20. §. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A főállású polgármester szabadságát a vagyonnyilatkozat ellenőrző, nyilvántartó és ügyrendi bizottság elnöke kíséri figyelemmel.”

3. §.

(1) A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. §.

  1. A Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző, nyilvántartó ésÜgyrendi Bizottság 3 tagból áll, a bizottsága elnöke és 2 tagja önkormányzati képviselő. ”

4. §.

(1)Hatályát veszti a Rendelet 23 §-a, 24. §-a.

5. §.

(1) A Rendelet 1. számú függelékének helyébe az alábbi függelék lép:

Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Tulbura Gábor polgármester
Csécsi János képviselő
Hiripi Sándor képviselő
Litkei Lászó Attila képviselő
Szilágyi László képviselő

(2) A Rendelet 2. számú függelékének helyébe az alábbi függelék lép:

Vagyonnyilatkozat ellenőrző, nyilvántartó és ügyrendi Bizottság

Hiripi Sándor bizottság elnöke
Csécsi János bizottság tagja
Litkei László Attila bizottság tagja

(1) A Rendelet 26. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„26.§

(1) Tiborszállás Község Önkormányzata által Társulásban ellátott feladatok:

a) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdasági Társulás (Nyíregyháza, Hősök tere 5.) hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása

b) Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás (4700, Mátészalka, Rákóczi u. 43) – településfejlesztési feladatok ellátása

c) Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ (székhelye: 4352, Nagyecsed, Rákóczi utca 104/a.)– családsegítő és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása

d) Ecsedi láp Viziközmű Beruházási Társulás (4355, Nagyecsed, Árpád utca 32.) – településfejlesztési feladatok (szennyvízberuházás) ellátása

e) Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményei Társulás (4355, Nagyecsed, Rákóczi u. 14) – bölcsődei feladatok ellátása

f) Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (4700, Mátészalka, Hősök tere 9.) – egészségügyi fejlesztési társulás.

g) Szabolcs05 Önkormányzati Területfejlesztési Társulás (4700, Mátészalka, Hősök tere 9.)- területfejlesztési feladatok ellátása”

7. §.

A  rendelet 2019. október 22-én 15 óra 45 perckor lép hatályba.

Tiborszállás, 2019. október 22.

Tulbura Gábor  sk.                                                       Tóthné dr Nagy Anita sk.

polgármester                                                                           jegyző

Kategória: 2019 év rendeletei | A közvetlen link.