8/2019.(IX.12) A szociális célú tűzifa támogatásról

Tiborszállás község Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2019.(IX.12) számú

r e n d e l e t e

a szociális célú tűzifa támogatásról

Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

1. Általános rendelkezések

(1) Az önkormányzat hozzájárulva a tüzelőanyag költségekhez, évente egy alkalommal térítésmentesen szociális célú tűzifa támogatást nyújt természetbeni ellátás formájában a szociálisan rászoruló személyek részére.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás Tiborszállás Község részére a Belügyminisztérium által meghirdetett „a települési  önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra” benyújtott pályázat támogató okiratában  megállapított összmennyiség erejéig terjedhet.

(3) A szociális célú tűzifa támogatás megállapítása kérelemre történik. A kérelmekről a polgármester határozattal dönt. A kérelemhez mellékelni kell:

  • a kérelmező és családja a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén nyugdíjszelvényt,
  • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a háztartás által lakott lakás fűtése mivel történik (csak gáz, gáz és vegyes tüzelésű kazán-kályha, vagy csak vegyes tüzelésű kazán-kályha),
  • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a háztartásban élő személyek, vagy legalább egy személy aktív korúak ellátásában, vagy időskorúak járadékában, vagy települési támogatásban, különösen a lakásfenntartáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül-e vagy a családban halmozottan hátrányos helyzetű gyerek van-e.

(4) A kérelemben szolgáltatott adatok és a nyilatkozatban foglaltak környezettanulmánnyal ellenőrizhetőek.

(5) A kérelem benyújtásának időpontjára, határidejére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon (a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal Tiborszállási Kirendeltség hirdető tábláján közzététel) közzé kell tenni. A hirdetményben foglalt határidő elmulasztása jogvesztő.

(6) E rendeletben szabályozott természetbeni támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy

jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(7) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában. A tűzifa megvásárlásáról és kiosztásáról az önkormányzat gondoskodik, azért ellenértéket nem kér.

2. Jogosultság feltételei

(1) A polgármester térítésmentesen szociális célú tűzifa támogatásban részesíti azt a szociális rászorult személyt, akinek:

  • háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetében a 400%-át nem haladja meg, és
  • a közös háztartásban élők egyikének sincs vagyona.

(2) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki:

  • aktív korúak ellátására jogosult vagy
  • időskorúak járadékára jogosult vagy
  • települési támogatásban, különösen a lakásfenntartáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül vagy
  • a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3)A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége kérelmezőnként legalább 1 erdei m3, de legfeljebb 2 erdei m3  lehet.

(4) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult használta fel, köteles a térítés nélkül biztosított tűzifa esetében 19 000.-Ft/ köbméter + ÁFA, valamint a kiszállítás költségének (1.500.Ft) visszafizetésére.

  1. Záró rendelkezések

(1)A rendelet 2019. szeptember 12-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 11/2018. (XI.17) számú rendelet.

Tiborszállás, 2019. szeptember 11.

Tulbura Gábor sk.                                                                 Tóthné Dr. Nagy Anita sk.

polgármester                                                                                     jegyző

Kategória: 2019 év rendeletei | A közvetlen link.