6/2019. (VIII. 29) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzatának

6/2019. (VIII. 29) 

r e n d e l e te

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló

11/2014 (XII.2) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

(1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.2) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 17/A §-al egészül ki:

„17/A. §.

(1) A jegyző az önkormányzati rendeletet a Mérki KÖH Tiborszállási Kirendeltségének (4353, Tiborszállás, Dózsa utca 17) hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel hirdeti ki.

(2) A jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

  • a rendelet számát, tárgyát,
  • megalkotás időpontját,
  • a hatálybalépés dátumát,
  • a módosító vagy hatályon kívül helyező rendelet számát, hatálybalépésének időpontját.”

(2)A Rendelet 28. §-a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3) A jegyzői tisztség betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a Mérki KÖH pénzügyi ügyintézője látja el.”

(3)Hatályát veszti a Rendelet 15. §. (4)-(5) bekezdése.

(4) A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„„20. §

(1) A polgármester 500 000.-Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről, a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A főállású polgármester munkaideje hétfőtől-csütörtökig: 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-13.00 óráig tart.

(3) A polgármester ügyfélfogadása hétfő 9.00-10.00 és csütörtök 14.00-15.00 óráig tart.

(4) A főállású polgármester szabadságát a vagyonnyilatkozat ellenőrző, nyilvántartó és ügyrendi pénzügyi bizottság elnöke kíséri figyelemmel.”

  1. A rendelet a következő 30/A §-al egészül ki:

„30/A. §

 (1) A képviselő-testület határozataiban dönt lakossági fórumok tartásáról, amelyek a lakosság tájékoztatását, a döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják.

(2) Lakossági fórum tartását kezdeményezheti annak tárgyának megjelölésével a polgármester, a települési képviselő vagy a bizottság.

(3) A lakossági fórum megrendezéséről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

(4) A lakossági fórum helyéről, időpontjáról és témájáról a lakosságot azt megelőző 1 héttel korábban tájékoztatni kell.

(5) A lakossági fórumok megtartására nem vonatkoznak a közmeghallgatás szabályai, a fórumokról feljegyzés készül. A fórum állásfoglalásairól a polgármesternek a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(6) A lakosság véleményének megismerésére a különböző társadalmi szervezetek képviselőinek részvételével szervezett tanácskozás is felhasználható.

(7) A képviselő-testület együttműködik a lakosság önszerveződő közösségeivel, a településen  működő társadalmi szervezetekkel. Az együttműködés formáját külön megállapodás tartalmazza.”

2. §

(1)A  rendelet 2019. augusztus 31-én lép hatályba.

Tiborszállás, 2019. augusztus 28.

Tulbura Gábor  sk.                                                       Tóthné dr Nagy Anita sk.

polgármester                                                                          jegyző

Kategória: 2019 év rendeletei | A közvetlen link.