4/2019(II.27) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018 (II.08.) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019(II.27)  

önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018 (II.08.) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II. 08.) számú rendelet ( a továbbiakban. Rendelet) 2.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

                        271 823  220 Ft

Költségvetési bevétellel

 271 823 220  Ft

Költségvetési kiadással

0 Ft

0 Ft

0  Ft

0  Ft

Költségvetési egyenleggel

 -ebből működési felhalmozási

állapítja meg.”
(2) A bevételi előirányzaton belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

37 464 319 Ft Önkormányzatok  működési támogatásai

19 392 415  Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 935 880 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 800 000 Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 336 024 Ft  Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások    13 654 115 Ft Közhatalmi bevételek

4 644 668  Ft Vagyoni típusú adók

6 420 125 Ft Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)

1 249 565 Ft Gépjármű adó
1 339 757 Ft Egyéb közhatalmi bevételek

 81 049 804  Ft Működési célú támogatások ÁH-on belülről

   5 003 960 Ft  Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

  45 023 304 Ft Működési bevételek

    4 104 313  Ft Készletértékesítés

31 130 891 Ft  Szolgáltatások ellenértéke

115 000  Ft   Közvetített szolgáltatások

8 327 938 Ft  Kiszámlázott általános forgalmi adó

66 123 Ft Kamatbevétel

6 215 Ft Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

191 300 Ft Biztosító által fizetett kártérítés

1 081 524 Ft Egyéb működési bevételek

     3 464 017 Államháztartáson belüli megelőlegezések

 86 163 701 Ft Maradvány igénybevétele

ÖSSZESEN:                  271 823 220   Ft

(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

146 742 316 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

  52 536 004 Ft

Személyi juttatások

    7 419 216 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    54 973 167 Ft

Dologi kiadások

   14 161 586 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

    2 537 807 Ft

Egyéb működési célú kiadások
         120 830 443 Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai
 

9 453 423 Ft

111 377 020 Ft

Beruházások

Felújítások

      15 114 536   Ft Tartalék
        4 250 461 Ft

 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

ÖSSZESEN:                 271 823 220 Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

  2. §

Az önkormányzat  módosítás utáni előirányzatát az  1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,  2.1., 3., 4. mellékletek  tartalmazzák.

  1. §

Ez a rendelet 2019. február 28-án lép hatályba.

Tiborszállás, 2019. február 27.

Tulbura Gábor sk.                                                          Tóthné Dr. Nagy Anita sk.

polgármester                                                                                 jegyző

1551350702_skm_224e19022812580

Kategória: 2019 év rendeletei | A közvetlen link.