11/2019.(XII.05.) a települési képviselők tiszteletdíjáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2019 (XII.05)

önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.14.) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) számú rendelet ( a továbbiakban. Rendelet) 2.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

                       354 120 937 Ft Költségvetési bevétellel
354 120 937  Ft Költségvetési kiadással
0 Ft 0 Ft 0  Ft 0  Ft Költségvetési egyenleggel  -ebből működési felhalmozási

állapítja meg.”
(2) A bevételi előirányzaton belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

  34 351 832 Ft Önkormányzatok  működési támogatásai

   19 550 682Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

   9 420 920 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

    1 800 000 Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

     3 580 230 Ft  Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 

  8 330 000 Ft Közhatalmi bevételek

    2 700 000  Ft Vagyoni típusú adók

    3 900 000 Ft Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)

    1 050 000 Ft Gépjármű adó

        180 000 Ft Talajterhelési díj
     500 000  Ft Egyéb közhatalmi bevételek

 29 428 503  Ft Működési célú támogatások ÁH-on belülről

   91 969 999 Ft  Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

  35 997 000 Ft Működési bevételek

    3 500 000  Ft Készletértékesítés

  25 000 000 Ft  Szolgáltatások ellenértéke

       115 000  Ft   Közvetített szolgáltatások

    6 782 000 Ft  Kiszámlázott általános forgalmi adó

        600 000 Ft Egyéb működési bevételek

    49 969 998 Rövid lejáratú hitelek felvétele

104 073 605 Ft Maradvány igénybevétele

ÖSSZESEN:                  354 120 937   Ft

 (3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

124 716 367 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
  48 169 522 Ft Személyi juttatások
    7 190 404 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
    55 831 211 Ft                                                                                                Dologi kiadások
   11 432 230 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
    2 093 000 Ft Egyéb működési célú kiadások
         213 059 706 Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai
                                                                      10 665 100 Ft        202 394 606 Ft   Beruházások Felújítások
      15 114 000   Ft Tartalék
        1 230 864 Ft  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

ÖSSZESEN:                 354 120 937 Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

  2. §

Az önkormányzat  módosítás utáni előirányzatát az  1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,  2.1., 2.2,  3., 4. mellékletek  tartalmazzák.

3.§

Ez a rendelet 2019. december 5-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től alkalmazni kell.

Tiborszállás, 2019. december 4.

  Tulbura Gábor sk.                                                          Tóthné Dr. Nagy Anita sk.

            polgármester                                                                                 jegyző


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.