1/2019.(I.31.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019 (I.31)

önkormányzati rendelet-tervezete

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

2/2015 (II.11). számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege 4000 Ft.” ”

2. §

A rendelet 2019. január 31. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő – még jogerősen el nem bírált – ügyekben is alkalmazni kell.

Tiborszállás, 2019. január 30.

Tulbura Gábor sk.                                                      Tóthné Dr Nagy Anita sk.

        polgármester                                                                                    jegyző

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.